İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

Yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler hakkında 152 nci ve 153 üncü maddelerin uygulanmasına devam olunur. A) Cumhurbaşkanı, hâkimlik mesleğine alınmasına engel bir hali olmayan; yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında en az onbeş yıldan beri görev yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen onbeş yılını doldurmuş avukatlar arasından dört üye seçer. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Yargıtaydan seçilmesi gereken bir asıl ve bir yedek üyenin seçimleri Anayasa’nın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yapılır. Anayasanın, halkoylaması sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak kabul edildiğinin usulünce ilânı ile birlikte, halkoylaması tarihindeki Millî Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatını kazanarak, yedi yıllık bir dönem için, Anayasa ile Cumhurbaşkanına tanınan görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. Soruşturma ve inceleme işlemleri, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının disiplin ve özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Ancak, olağanüstü hallerde ve savaş hallerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bulundukları komutanlıkla ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

Disiplin hukukunun temel ilkeleri, yargı kararları ile kimi ceza hukuku ilkelerinden esinlenerek geliştirilmiştir[9][9]. Reklâm aracılığıyla üreticiler, kendi ürünleri hakkında tüketicileri bilgilendirmektedirler. Böylece tüketiciler belirli bir ürünü diğerlerinden ayırt eden özelliklerden haberdar edilerek doğru tercih yapmaları sağlanır. O halde piyasa sisteminin işlemesini sağlayan bir kurum olarak reklâmın sağladığı bilgi akışı olmadan tüketicinin tercih hakkı etkili kılınamaz. Bu amaçla, reklâmların, tüketicinin ürünle ilgili beklentileri bakımından doğru, tam, yanıltıcı olmayan bilgi içermesi ve onu doğru yönlendirmesi gereklidir. İşte, reklâm hukuku, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik hukuk kurallarını ihtiva etmektedir. Reklâmın tanımı, unsurları, işlevleri, reklâmın çeşitleri, reklâmın hukukî niteliği, aldatıcı reklâmlar, karşılaştırmalı reklâmlar, örtülü reklâm, telkin edici reklam, bilinç altı reklam, saldırgan reklam, Türk hukukunda reklâmların denetimi(öz denetim, idarî denetim, haksız rekabet hükümlerine göre denetim), reklâm hukuku dersinin temel konularını teşkil etmektedir\. Jackpot oyunlarına gir, hayatını değiştirecek kazançlar elde et. parimatch\. Bu ders, idare hukuku alanındaki maddi bilgilerin yargılama alanında yani uygulamadaki görünümünü inceleyen bir derstir. Ders kapsamında idari yargının ülkemizdeki tarihsel gelişimi Danıştay’ın tarihçesi, şu an ki yapısı ve idari yargı alanında ki diğer alt derece mahkemelerin görev ve yetkileri anlatılacak ve alana ilişkin Anayasal ilkeler bağlamında idari yargının diğer yargı kolları içindeki yeri ele alınacaktır. Dersin amacı İdari Yargılama Usulü’nün temel ilkelerini ve alanın kapsamını belirlemek ve öğrencilere öğretmektir.

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulüsırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilenhükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını dakarara bağlar.
  • Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yayın lisansının verilmesinden sonra da ana sözleşmelerine bu maddedeki esaslara aykırı hükümler koyamazlar.
  • Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıylakesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul,kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla berabergörüşerek karara bağlar.

Siyasi parti gruplarından alınacak üye sayısını Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabuletmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisiiçinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır. Madde113 – Bakanlıklarınkurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir. Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanundabelirlenen nitelikteki kişiler arasından, Cumhurbaşkanınca atanır. Madde 101 – Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisincekırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklereve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından yediyıllık bir süre için seçilir. Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde bastırılarak üyeleredağıtılır; dağıtılmasından itibaren on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağıgörüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerinden biri, siyasi parti gruplarıadına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakankonuşabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulunduklarısiyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine;görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar;Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar. Madde 89 – Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet MeclisinceKabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar. Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu AnayasaMahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilenmilletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmi Gazetede gerekçeli olarakyayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bukararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar.

İlk milletvekili genel seçimi sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar, iş başında olan Bakanlar Kurulunun görevi devam eder. Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır. Bütçe Komisyonunun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve malî yıl başına kadar karara bağlanır. Askeri Yargıtay, askerî mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür.

Banka Hukuku dersi, bankacılık mevzuatı çerçevesinde bankaların kuruluşu ve faaliyet geçmesi, bankacılık faaliyetleri, kredi işlemleri, mevduat işlemleri, bankalarda denetim ve güvenlik hususlarını kapsar. İşçi ve işveren ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İş sözleşmesinin yapılması ve işçi-işveren sıfatlarının kazanılmasından itibaren, bu sıfatların sona ermesine kadar olan tüm hukuki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku III (Kıymetli Evrak Hukuku) dersinde, kıymetli evrakın tanımı, kıymetli evrakta borçlunun durumu, ve kıymetli evrakın devri, kıymetli evrak teorileri, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kıymetli evrak nevileri, emre yazılı senetler ve özellikleri, poliçe, bono ve çek incelenecektir. Ticaret Hukuku III (Kıymetli Evrak Hukuku) dersinin amacı, öğrencilerin bu derste, kıymetli evrakın tanımını, kıymetli evrakta borçlunun durumunu ve kıymetli evrakın devrini, kıymetli evrak teorilerini, kıymetli evrakın ziyaını ve iptalini, kıymetli evrak nevilerini, emre yazılı senetleri ve özelliklerini, poliçeyi, bonoyu ve çeki öğrenmeleridir. Bu derste kişilerarası iletişim, iletişim süreçleri, sözlü, sözsüz iletişim(beden dili), iletişim engelleri, empati, duygusal zeka ve iletişim, kişilerarası çatışma ve çatışma çözme  konuları üzerinde durulacaktır.

Sendika kurma hakkının kullanılmasındauygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. Ücretlihafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunladüzenlenir. Madde 47 – Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler,kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerinisürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlıkılacak tedbirleri alır. Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zararda, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyandabulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. Toplantı ve gösteriyürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usullerkanunda gösterilir. Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ilebasın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veyaişletilmekten alıkonulamaz. Bu madde hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunladüzenlenmesine engel değildir. Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinindeğiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Madde 27 –Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bualanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyicihükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yaymahürriyetinin sınırlanması sayılmaz.

7.5 Gönderen, sıcaklık veya atmosferik basınç değişiklikleri gibi taşımacılık sırasında karşılaşılabilecek herhangi bir durum sonucu zarar görmesi muhtemel tüm maddeler için yeterli derecede koruma temin etmeli ve bunları uygun şekilde paketlemelidir. TNT, sıcaklık veya basınç değişikliklerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz. Tnt.com’da Gönderinin hazırlanmasına ilişkin kurallarda belirtilen Hizmete özgü ağırlık sınırlarını aşan Gönderiler için TNT ile önceden anlaşma yapılması gerekir. TNT, tnt.com’da Gönderinin hazırlanmasına ilişkin kurallarda daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, TNT’nin uygun olmadığını veya ‘ekstra büyük’ olduğunu değerlendirdiği Paketleri veya Gönderileri reddetme hakkını saklı tutar. 6.4 TNT geç ödeme halinde ilgili geç ödeme için bir geç ödeme ücreti, geç ödeme faizi ve idari masraflar uygulama hakkını saklı tutar.

close
type characters to search...
close