Türk Silahlı Kuvetlerinde Disiplin Suç ve Cezaları ve Yargı Denetimi Doktora Tez Taslağı Avukatlık Bürosu

Türk Silahlı Kuvetlerinde Disiplin Suç ve Cezaları ve Yargı Denetimi Doktora Tez Taslağı Avukatlık Bürosu

Osmanlıca bir imparatorluk dili olduğu için; atalarımızın yüzyıllar boyunca ortaya koydukları kültürel eserlere doğrudan ulaşmanın önemli bir yolu olarak geçmişle gelecek arasında kültürel bağlar kuran bir köprü, millî ve manevi değerlerimizin taşıyıcısı mahiyetindedir. Bu amaçla Osmanlı Türkçesi’nin öğrencilere öğretilmesi hedeflenmektedir. Osmanlıca alfabe ve imlâ kurallarının öğretilmesi, öğrencilerin kütüphane ve arşivlerde bulunan birçok Osmanlıca eserden yararlanmalarına ve böylece, meslek hayatlarında ihtiyaç duydukları kaynak eserlerden yararlanmalarına ve hitabet kabiliyetlerini geliştirmelerine imkân sağlayacaktır. Kanunlar İhtilâfı Hukuku, yabancı unsurlu özel hukuk karakterli hukukî işlem ve ilişkilere uygulanacak hukuku konu edinir. Yabancılar Hukuku, Türkiye’de bulunan yabancıların hukukî durumu (hak ve yükümlülüklerini) konu edinir. Bu derste kişilerarası iletişim, iletişim süreçleri, sözlü, sözsüz iletişim(beden dili), iletişim engelleri, empati, duygusal zeka ve iletişim, kişilerarası çatışma ve çatışma çözme  konuları üzerinde durulacaktır.

Maddesinde yer alan hüküm nedeniyle bu kanuna tabi uzman onbaşı ve uzman çavuşlar hakkında rütbenin geri alınması cezası tatbik olunamaz[244]. Maddesine bağlı  EK-1 cetvelde disiplin cezalarının altında bu cezaların kimlere, hangi rütbe sahipleri tarafından ve ne kadar süreyle verilebileceği açıkça düzenlenmiştir. Bu düzenlemede uzman erbaş, uzman jandarma ve erbaş ayrı disiplin süjeleri olarak belirlenmiş ve rütbenin geri alınması cezasının verilebileceği statü olarak sadece erbaşlar sayılmıştır. Bu durumda disiplin cezası olarak disiplin amirlerince uzman erbaş ve uzman jandarmalar hakkında rütbenin geri alınması cezası verilemez. Maddesinde; vatan hizmetinin her Türk’ün hakkı ve ödevi olduğu, Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağının kanunla düzenleneceği belirtilmiş, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 1. Maddesiyle de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkeğin askerlik yapmaya mecbur olduğu hüküm altına alınmıştır. Yine Anayasada yer alan ve temel hak ve özgürlüklerle ilgili olan istisnaların bir çoğunda “askerlik hizmeti” yer almıştır. Askerlik hizmetinin kendine özgü koşulları, özellikle ceza ve disiplin hukukunda, genel hükümlerden ayrılmayı gerektirmiştir.

Seçilen üyeler göreve başlayıncaya kadar Kurul, toplantı yeter sayısını oluşturacak yedek üyenin katılmasıyla çalışmalarını yapar. Geçici Madde 5 – Yapılacak ilk milletvekili genel seçimi sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden onuncu gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında, saat 15.00 de kendiliğinden toplanır. Yürürlükten kalkar ve Milli Güvenlik Konseyi ile Danışma Meclisinin hukuki varlıkları sona erer. C) Cumhurbaşkanının istemine göre, iç ve dış güvenlik ile gerekli görülen diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına sunmak. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun.

Ancak TSK’da çalışan Devlet memurlarının 657 SK’da düzenlenen disiplin suçlarında disiplin amirlerinin verebileceği cezalar rütbeye göre belirlenmemektedir. 657 SK’da özel düzenleme olması sebebiyle, 657 SK’da düzenlenen disiplin suçlarına ceza verilmesinde AsCK’nın 171. Maddesine ekli cetvelde, binbaşı rütbesinde bir disiplin amiri Devlet memuruna 1/20’ye kadar miktarda aylıktan kesilmesi cezası verebilmekte, Tuğgeneral rütbesinde bir disiplin amiri ise 1/12’ye kadar miktarda aylıktan kesilmesi cezası verebilmektedir. Maddesine göre disiplin amirlerinin hepsi 1/8’i ile 1/30’u arasında aylıktan kesme cezası verebilmektedir. Disiplin amirinin olayın mağduru olduğu durumlarda da kendisi soruşturma yapabilir.

Keza, bu sınıftaki işyerleri, faaliyet amacına uygun olarak tasarlanmalı, temiz ve aydınlık olmalıdır. İnternetten içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi; ihlalin konusu olan haber, makale, video, resim, fotoğraf ve diğer görsellerin kaldırılması, ilgili web sitesine internet üzerinden erişimin kısıtlanması gibi temel hak ve özgürlükleri doğrudan ilgilendiren bir talep olduğundan bir bilişim avukatı vasıtasıyla yasal yollara başvurulmasında yarar vardır. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz (5651 sayılı Kanun m.9/A-2). Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir. İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren “dört saat” içinde yerine getirilir. İnternetten içerik kaldırma/silme; internet üzerinden yayımlanan ve hukuka aykırılık teşkil eden haber, video, fotoğraf, yorum vb. İçerik kaldırma/silme işlemi, ancak yer veya içerik sağlayıcı tarafından yerine getirilebilir. Bu Anlaşmadaki hiç bir hüküm, diplomat hüviyetindeki memurlar veya konsolosluk memurlarının uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyeri, diğer Devlette, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. Iii) her halükarda, en azından temettü, faiz veya gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi tutarlarından Türkiye’de alman verginin mahsubunu kapsayacak şekilde, söz konusu temettü, faiz veya gayrimaddi hak bedellerinin İsviçre vergisinden kısmen istisna edilmesi biçiminde olabilir.

Ancak, mahkeme başkanı, hâkim veyaCumhuriyet savcısı, bilirkişinin doğrudan soru sormasına da izin verebilir.Muayene ile görevlendirilen hekim bilirkişi, görevini yerine getirirken zorunlusaydığı soruları, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve müdafi bulunmadan da mağdur,şüpheli veya sanığa doğrudan doğruya yöneltebilir. – (1) Tanık, dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgiliolarak mahkeme başkanı veya hâkim tarafından, kendisine bilgi verilir; hazırolan sanık, tanığa gösterilir. Tanıktan,tanıklık edeceği konulara ilişkin bildiklerini söylemesi istenir ve tanıklıkederken sözü kesilmez. – (1) Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesbahsegel; kabuledilmemesine ilişkin kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerineverilen ret kararı hükümle birlikte incelenir. (3) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin başkan ve üyelerinin reddiistemi, reddedilen başkan ve üye katılmaksızın görevli olduğu daireceincelenerek karara bağlanır. – (1) Yukarıdaki maddelere göre her biri değişik mahkemelerin yetkisiiçinde bulunan bağlantılı ceza davaları, yetkili mahkemelerden herhangibirisinde birleştirilerek görülebilir. – (1) Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevinegiriyorsa, bunlar hakkında birleştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemededava açılabilir. (2) Adlî yargı içerisindekimahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yolunagidilebilir.

Kararın içeriği şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirilir, ayrıcabir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir ve bu husus karardabelirtilir. – (1) Soruşturma evresinde şüpheli kaçak ise, Cumhuriyet savcısınınistemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir. (2) Yakalanan veya gözaltına alınan yabancı ise, yazılı olarak karşıçıkmaması halinde, durumu, vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna bildirilir. (6) Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda sulhceza hâkimi önüne çıkarılıp sorguya çekilir. – (1) Zehirlenme şüphesi olan hâllerde organlardan parça alınırken,görünen şekli ile organın tahribatı tanımlanır. Ölüde veya başka yerlerdebulunmuş şüpheli maddeler, görevlendirilen uzman tarafından incelenerek tahliledilir. (3) Ölümünden hemen öncekihastalığında öleni tedavi etmiş olan tabibe, otopsi yapma görevi verilemez.Ancak, bu tabibin otopsi sırasında hazır bulunması ve hastalığın seyri hakkındabilgi vermesi istenebilir. – (1) Yer gösterme işlemi hakkında 83 ve 84 üncü madde hükümleriuygulanır. (5) Şüpheli veya sanık tutuklu ise, hâkim veya mahkeme tarafından ancakzorunlu sayılan hâllerde keşifte hazır bulundurulmasına karar verilebilir. (3) Mağdur, şüpheli veya sanığın huzuru, tanıklardan birinin gerçeğeuygun tanıklık etmesine engel olabilecekse, o işte şüpheli veya sanığınbulunmamasına karar verilebilir.

  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Takdiri indirim nedenleri” başlıklı 62.
  • Yabancı bir ülkede bulunan gönderen devletin elçiliğinde kendi devletini temsil suretiyle görev yapanlar diplomatik dokunulmazlıktan yararlanırlar.
  • Bu çerçevede dersin amacı, bu alana özgü kavramlar, terminoloji ve uluslararası ilişkilere uygulanan hukuki akıl yürütme aşamaları hakkında öğrencilerin bilgi edinmesi ve bu alanda analiz yeteneklerini geliştirmektir.

Muharrikin tahrikine rağmen suç işlenmemişse, AsCK’nun 93/2. Maddesi uyarınca failin kısa hapisle cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Bu durumda yani fiil teşebbüs halinde kaldığı taktirde  askeri kabahat niteliğindedir[50]. Genel anlamda suç oluşturmayan bazı davranışlar, ceza hukukunda uygulanan yaptırımlara benzer bir yaptırımla karşılaşırlar. Ancak bu yaptırımlar kişi bakımından adli cezaların sonuçlarını doğurmaz.

close
type characters to search...
close